Video Gallery

हिन्दी पखवाड़ा समारोह विडियो 2021-22 ( Shift 2)
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) DAY 15
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) DAY 14
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) Day 13
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) DAY 12
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) DAY 11
Day-13 Swachhata Pakhwada 2021-22(Shift-1)
Day-12 Swachhata Pakhwada 2021-22(Shift-1)
Day-11 Swachhata Pakhwada 2021-22(Shift-1)
Day-10 Swachhata Pakhwada 2021-22(Shift-1)
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) DAY 10 Personal Hygiene Day
हिन्दी पखवाड़ा समारोह विडियो 2021-22 ( 2 Shift) day 9
हिन्दी पखवाड़ा समारोह विडियो 2021-22 ( 2 Shift) day 9
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) Day 9
Day-9 Swachhata Pakhwada 2021-22(Shift-1)
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) Day 8
Day-8 (Hand Wash Day) Shift-1 2021-22
Day-7 (Swachhta Participation Day)
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) Day 7
Swachhta Pakhwada 2021-22(Shift-2) Day 6